สามารถดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลจากลิงค์ด้านล่างนี้

     - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระงามสมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

     - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

     - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

     - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

     - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙             


×