วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลเขาพระงาม           

       

ประเพณีล้ำค่า                                       การศึกษาเป็นเลิศ

ชูเชิดแหล่งท่องเที่ยวในค่ายทหาร           ธรรมาภิบาลนำวิถี                        

ทุกภาคีร่วมคิด                                       คุณภาพชีวิตยั่งยืน      

ร่มรื่นสิ่งแวดล้อม                                   พร้อมเป็นเมืองน่าอยู่ 


                            เทศบาลตำบลเขาพระงามได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล  เขาพระงามตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล   เขาพระงาม  โดยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย  จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่   ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๔๗  

ทำเลที่ตั้ง
                          อยู่ห่างจากศูนย์กลางอำเภอเป็นระยะทางประมาณ  ๑๒  กิโลเมตร  โดยตั้งอยู่ด้านเหนือสุดของอำเภอเมืองลพบุรี

เนื้อที่
                          มีเนื้อที่โดยประมาณ  ๒๑.๐๑  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๑๓,๑๒๕  ไร่

ภูมิประเทศ
                          พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา  ซึ่งประกอบด้วยเขาพระงาม , เขาพุคา , เขาพุโลน , และบางส่วนของเขาวงพระจันทร์  โดยที่ราบส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณทางทิศตะวันตก  และตอนกลางของตำบล  แหล่งน้ำที่สำคัญคือ  คลองชลประทาน  ห้วยธรณี  ห้วยสุขี  และห้วยอีเห็น  ทรัพยากรที่สำคัญได้แก่  เพชรพระงาม  หน่อไม้ไผ่รวก  และแร่ธาตุ

อาณาเขต

เทศบาลตำบลเขาพระงาม  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง  ดังนี้ 
ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลหนองเต่า  ตำบลพุคา  อำเภอบ้านหมี่  และตำบลห้วยโป่ง  อำเภอ โคกสำโรง  
ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลห้วยโป่ง  อำเภอโคกสำโรง  และตำบลโคกตูม  อำเภอเมืองลพบุรี 
ทิศใต้              ติดต่อกับตำบลเขาสามยอด  และตำบลท่าแค  อำเภอเมืองลพบุรี 
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลท่าแค  และตำบลโคกกะเทียม  อำเภอเมืองลพบุรี


เขตการปกครอง

                            ตำบลเขาพระงามแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๑๐  หมู่บ้าน  โดยอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเขาพระงาม  เต็มพื้นที่ทั้ง  ๑๐  หมู่  ได้แก่หมู่ที่  ๑ – ๑๐  และมีชุมชน  ๒๔  ชุมชน 

ประชากรและพื้นที่

                            ตำบลเขาพระงามมีประชากรทั้งสิ้น  ๒๘,๘๑๕  คน  แยกเป็น  ชาย  ๑๘,๒๓๘  คน  หญิง  ๑๐,๕๗๗  คน  หนาแน่นเฉลี่ย  ๑,๕๘๒.๖๒  คน/ตร.กม.  (ข้อมูล สิ้น กรกฏาคม  ๒๕๕๔)

พันธกิจ



                       เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  เสริมสร้างความสามัคคี  มีคุณธรรม  มีระเบียบวินัยในการจราจร  พัฒนาส่งเสริมอาชีพ  แก่ประชาชน  โดยมุ่งเน้นผู้ด้อยโอกาสเป็นลำดับแรกให้มีอาชีพ  มีรายได้อีกทั้งส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการนันทนาการ  พัฒนาเยาวชน  ชุมชนให้ปราศจากยาเสพติด  อบายมุขรวมทั้ง  มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต  การจำหน่ายสินค้า  การบริการและการท่องเที่ยว 

ภารกิจขององค์กร
๑.      พัฒนาและส่งเสริมขบวนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม
๒.      พัฒนาและส่งเสริมความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติตามกฎจราจร  และสร้างความ      ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓.      พัฒนาส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง  ทั้งด้านการผลิตการตลาด      และการจำหน่ายสินคและบริการ
๔.      พัฒนาส่งเสริมการกีฬา  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
๕.      พัฒนาส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสให้มีอาชีพและมีรายได้ 
๖.      พัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข 
๗.     พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สะอาด


×