สายด่วนนายกเทศบาล เขาพระงาม (036) 487-372  -3
กิจกรรมเทศบาล /Event Update (ดูทั้งหมด CLICK)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมคณะ เข้ามอบหนังสือ ไททรรศน์เทพสตรี ฉบับ วิถีชุมชน

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี

โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งเป็นประจำของทุกเดือน

โครงการ อบรมเสริมสร้างทักษะกีฬา INLINE SKETE แก่เด็กและเยาวชน

เข้าร่วมแปรอักษร และ จุดเทียนแสดงความอาลัย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก JICA จากประเทศญี่ปุ่นและประเทศมาเลเซีย
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 | 
ข่าวประชาสัมพันธ์/News Promote (ดูทั้งหมดคลิก)
กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐

รายงานสถิติการรับ-จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ

Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 

info@khaoprangam.go.th                                                                                                             © 2015 All rights reserved. Powerd by Napstor Clouds.